• ساختمان بیزینس سنتر – بومونتی – استانبول -ترکیه

0 لیر به 15,000,000 لیر

تنظیمات بیشتر جستجو
ما پیدا کردیم 0 نتیجه. مشاهده نتایج
جستجوی پیشرفته

0 لیر به 15,000,000 لیر

تنظیمات بیشتر جستجو
ما پیدا کردیم 0 نتیجه
نتایج جستجوی شما

واحدهای مسکونی و اداری بخش آسیایی استانبول | AS-30

1,230,000 لیر
مجتمع رزیدانس
ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 50000 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 24 cameraFov (float): 73.7309 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 14907.5 cameraTransform (m44f): [{0.859397, 0.501571, -0.0993137, 6637.71}, {0.511308, -0.84303, 0.166925, -12075.7}, {1.35042e-008, -0.194234, -0.980955, 2554.12}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 1874] displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 1874] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half)ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 50000 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 20 cameraFov (float): 83.9669 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 15058.2 cameraTransform (m44f): [{-0.602525, 0.788954, -0.12048, 6308.74}, {0.7981, 0.59562, -0.0909565, 2696.69}, {6.0536e-008, -0.150959, -0.98854, 48.7656}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 1874] displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 1874] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half) VRayTProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 50000 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 22 cameraFov (float): 78.5709 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 15708.9 cameraTransform (m44f): [{-0.432083, -0.866293, 0.250679, -5695.91}, {-0.901834, 0.415055, -0.120105, 2469.03}, {4.09782e-008, -0.277966, -0.960591, 141.929}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 1874, 2499] displayWindow (box2i): [0, 0, 1874, 2499] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (halfProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 50000 cameraFarRange (float): 1000 cameraFocalLength (float): 24 cameraFov (float): 73.7309 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 14907.3 cameraTransform (m44f): [{0.896881, -0.392655, 0.203534, -4380.18}, {-0.442271, -0.796265, 0.412746, -8842.32}, {3.72529e-008, -0.460201, -0.887814, 1090.73}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 2499, 1874] displayWindow (box2i): [0, 0, 2499, 1874] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): "" pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): "scanlineimage" =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayDiffuseFilter.B (half) VRayDiffuseFilter.G (half) VRayDiffuseFilter.R (half) VRayExtraTex_Map__1.B (half) VRayExtraTex_Map__1.G (half) VRayExtraTex_Map__1.R (half) VRayGlobalIllumination.B (half) VRayGlobalIllumination.G (half) VRayGlobalIllumination.R (half) VRayIlluminance.B (half) VRayIlluminance.G (half) VRayIlluminance.R (half) VRayLighting.B (half) VRayLighting.G (half) VRayLighting.R (half) VRayMtlID.B (half) VRayMtlID.G (half) VRayMtlID.R (half) VRayNormals.X (half) VRayNormals.Y (half) VRayNormals.Z (half) VRayObjectID.B (half) VRayObjectID.G (half) VRayObjectID.R (half) VRayRawTotalLighting.B (half) VRayRawTotalLighting.G (half) VRayRawTotalLighting.R (half) VRayReflection.B (half) VRayReflection.G (half) VRayReflection.R (half) VRayReflectionFilter.B (half) VRayReflectionFilter.G (half) VRayReflectionFilter.R (half) VRayRefraction.B (half) VRayRefraction.G (half) VRayRefraction.R (half) VRayRefractionFilter.B (half) VRayRefractionFilter.G (half) VRayRefractionFilter.R (half) VRayRenderID (uint) VRayShadows.B (half) VRayShadows.G (half) VRayShadows.R (half) VRaySpecular.B (half) VRaySpecular.G (half) VRaySpecular.R (half

توضیحات

واحدهای مسکونی و اداری بخش آسیایی استانبول

این پروژه در قسمت آسیایی استانبول در منطقه kadikoy ، محله Kozyatag واقع شده است که به عنوان یک منطقه تجاری با کیفیت بالا شناخته می شود. دسترسی بسیار آسان، تنها ۴ دقیقه پیاده تا ایستگاه YENISAHRA خط M4 و همچنین یک دقیقه پیاده روی تا ایستگاه مترو GOZTEPE خطM5 فاصله دارد. فقط دو ایستگاه تاخط متروبوس از ساحل بوستانجی (جاده بغداد)همچنین پنج ایستگاه تا محل اصلی پروژه درخطE-5 و ۲ کیلومتری بزرگراه TEMواقع شده است. بنابراین که این پروژه در تقاطع دو جاده بسیار مهم قرار دارد. در مورد محله: در مورد محله: این مکان مملو از مراکز خرید ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها و مراکز خرید بزرگی مانند Palladium Mall ، Akasia ، و Metro Mega است که در فاصله ۵ الی ۸ دقیقه ای قرار دارند. و بیمارستان های مجاور عبارتند ازMemorial ، Yeditepe و Haydarpaşa همچنین از جمله دانشگاه های معروف نزدیک این پروژه می توان به دانشگاه Yeditepe ، Marmara و Aci Badam اشاره کرد و در عین حال ، این پروژه فقط ۳ کیلومتر با مرکز معروف مالی که منطقه اقتصادی جدید استانبول است فاصله دارد.

در مورد پروژه:

مساحت کلی پروژه ۸،۳۰۰ متر مربع است که برجی با ارتفاع ۲۸ طبقه ، با واحدهای مسکونی و اداری ، فقط ۳۰۷ واحد با مساحت ۶۶ متر الی ۲۹۰ متر مربع ساخته شده است. خدمات داخلی این پروژه با مساحت ۱۳۰۰ متر مربع شامل استخر شنای بسته، سونا ، جکوزی و حمام ترکی ،باغچه و فضای سبز و همچنین سالن ورزشی کاملاً مجهز می باشد. و خدمات خارجی شامل استخر شنای روباز ،باغچه و فضای سبز است. برج شامل یک مرکز تجاری با مساحت کل ۸۰۰۰ متر مربع است. و یکی از خدمات متمایز این است که این برج خدمات کامل هتل را هم داراست. چشم اندازهای این پروژه تا طبقه ۱۲ شهر و بزرگراه و بعد از طبقه ۱۲ منظره مستقیم از دریای مرمره و جزایر پرنسس است.

-تاریخ تحویل: ۳۰.۰۶.۲۰۲۱

-سند ها آماده تحویل

– ضمانت اجاره ۶٪ به مدت ۳ سال

نشانی: istanbul kadikoy
منطقه:
کشور / استان: ,
کشور: ترکیه
باز کردن در نقشه گوگل
کد ملک: 34746
قیمت: 1,230,000 لیر
اندازه زمین ملک: 8,300 متر2
اتاق: 1
اتاق ها: 1
سرویس بهداشتی: 1
کد ملک: AS-30
سال ساخت: 2021
تاریخ تحویل: 2021-03-03
24/7 نگهبانی
استخر
انباری
اینترنت
باشگاه
بالکن
پارکینگ
پارکینگ سر پوشیده
پوشش پنجره
تهویه مطبوع
جکوزی
حمام ترک
رستوران و کافه
سونا
فاصله کم تا مرکز خرید
گرمایش
مترو
محوطه سازی
نزدیکی به حمل نقل عمومی

تماس با من

نمایش یک زمان بندی؟

دیگر مشاوران

لیست مشابه

برای فروش
مجتمع رزیدانس

مجتمع مسکونی و تجاری در استانبول | بخش آسیا...

شروع از 480,000 لیر
مجتمع مسکونی و تجاری در استانبول | بخش آسیایی استانبول مجتمع مسکونی و تجاری در استانبول این پروژه در زمینی به مساحت [بیشتر]
مجتمع مسکونی و تجاری در استانبول | بخش آسیایی استانبول مجتمع مسکونی و تجاری در استانبول این پروژه در زمینی به مساحت [بیشتر]
11 62 متر2مشخصات کامل
برای فروش
vip
مجتمع رزیدانس

موقعیتی بی نظیر در استانبول | پروژه AS-13 ب...

شروع قیمت از 600,000 لیر
 پروژه AS-13 بخش آسیایی استانبول موقعیتی بی نظیر در استانبول این پروژه دارای کلیه امکانات رفاهی,تفریحی و ورزشی شامل [بیشتر]
 پروژه AS-13 بخش آسیایی استانبول موقعیتی بی نظیر در استانبول این پروژه دارای کلیه امکانات رفاهی,تفریحی و ورزشی شامل [بیشتر]
11 65 متر2مشخصات کامل

پروژه ای در منطقه اسيايى | پروژه AS-10 در ا...

شروع قیمت از 1,150,000 لیر
پروژه ای در منطقه اسيايى| پروژه AS-10 در استانبول   معرفی پروژه در زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع  که مشتمل بر ۴ [بیشتر]
پروژه ای در منطقه اسيايى| پروژه AS-10 در استانبول   معرفی پروژه در زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع  که مشتمل بر ۴ [بیشتر]
22 102 متر2مشخصات کامل
برای فروش
مجتمع رزیدانس

برج های دو قلو بخش آسیایی | پروژه AS-9 در اس...

شروع قیمت از 374,000 لیر
برج های دو قلو بخش آسیایی | پروژه AS-9 در استانبول برج های دو قلو بخش آسیایی طیعت را با تکیه بر انرژی مثبتش و اکسیژ [بیشتر]
برج های دو قلو بخش آسیایی | پروژه AS-9 در استانبول برج های دو قلو بخش آسیایی طیعت را با تکیه بر انرژی مثبتش و اکسیژ [بیشتر]
1 49 متر2مشخصات کامل

مقایسه لیست ها